🔷اشتقاق بی نظیر در زبان ترڪــــــــــے❤️

🔴به قدرت تنوع کلمات در این زبان به هنگام تغییر آواها توجه کنید.

(الف+حرف صدادار+تدی)

1_ ایتدی = گم شد

2- ایتدی = سگه !

3- ایتدی=اخلاقش مثل سگه

4- اوتدی = قورت داد

5- اوتدی = بازی را برد

6- اوتدی= علفه

7- اوتدی = در حال چریدن است

8- اوتدی = آتشه

9- اوتدی=خیلی بازیگوش و شلوغ کاره

10- اوتدی= پوست را دباغی کرد

11- آتدی= پرتاپ کرد

12_ آتدی = سواره

13- آتدی =اسبه !

14- آتدی=از روی آب یا آتش می پرد

15_ اِتدی= انجام داد

16- اَتدی=گوشته

17- اَتدی=گوشتالو

 18- اُتدی=نشست