بعضی از ادم ها ویترین قشنگی دارند!
طوری که تو شاید حسرت اون زندگی و جایگاه رو حتی بخوری... اما معلوم نیست پشت اون ویترین خیلی شیک و مدرن و یا زیبا چه چیزی قایم شده است.
خود واقعی رو زیستن، جسارت میخاد!
ممکنه تو ویترین خیلی خیلی قشنگی نداشته باشی
اما یقین کن وقتی خودت باشی و بپذیری آنچه را که هستی زیبا و نازیبا،در مسیر درست پیش خواهی رفت!
شاید کند و کوتاه اما خواهی رسید!
بهترینها رو براتون آرزو میکنم 🌹