گاهی وقتی کسی از زندگیتان میرود

دارد به شما لطف میکند

او فضای خالی به جا میگذارد

برای کسی که لیاقت انجا بودن را داشته باشد...

عکسهای عاشقانه