مردی که می گوید: تنها تو را دوست دارم
درست شبیه زنی است
که قول داده فقط مغازه ها را بگردد و چیزی نخرد!
- ویکتور هوگو
😜😜😜😂😂😂😂


جک جدید